Vắng lặng – mở đầu

Vắng lặng

vắng lặng

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Rating: T

Category: general

Characters: Kim Hyun Joong – Kim So Eun

Summary:

“Anh biết không, tôi và anh không nên tồn tại cùng một thế giới. Tôi và anh chỉ nên nhìn nhau một lần, và duy nhất lần đó thôi.

Đáng lẽ tôi nên giết anh ngay lúc ấy. Đáng lẽ thế.”

“Xin lỗi, tôi cũng không biết rằng thời gian lại tàn nhẫn đến thế. Hay là bây giờ cô giết tôi đi!”

“Mở cửa tù ra, và tôi sẽ giết anh ngay.”