Người thứ – Chap 3

— Chap 3 —

Khi gặp lại một mảnh trong quá khứ… con thú hoang sẽ trỗi dậy mà thôi!

người thứ

Một bức thư được gửi đến Ái Khiết ngay tại Doanh Nhã, trong tiết học đầu tiên của cả cô và Thiết Kỳ. Cô biết kẻ có thể nắm giữ mọi hoạt động của cô và ngông cuồng đưa ra bức thư này ngay trong tiết học đầu tiên cũng chỉ có cái con người đó.

Read More »