[Naruto fic] Phủ nhận – Chương 8

Chương 8:

3 (4)

Bạch quỷ hoan thành đao mã tích

Thu thiên dịch lệ khách hàm trung (1)

Yuki thu tay, đứng lặng từ Jou Un Dai (Thượng Vân Đài) của Kim Quốc, phóng tầm nhìn xuống kinh thành hoa lệ. Nhân dân của nàng, máu mủ đồng bào của nàng chịu ách đô hộ đau khổ. Rồi một mai, văn hóa Kim quốc sẽ bị đồng hóa với Hỏa quốc, và đất nước nàng lụi tàn từ đấy.

Read More »