Cảm nhận nữ chánh “badass” trong ngôn tình

15

Các thím biết cái bộ Bùn loãng cũng có thể trát tường không? Không sao, không biết cũng không sao, nó là một bộ truyện chủ yếu gây hài, mỗi tội mình đọc xong cười không nổi.

Hôm nay mò được cái list ngôn tình, đập vào mắt là truyện về đời con của bộ trên, có chữ Mộ Dung còn lại thì mình không nhớ tiêu đề.

Đại loại là nói về một em nữ chính rất ư là badass. Nghịch ngọc tỷ, ra vào hoàng cung như đi chợ, abc, xyz vân vân và vũ vũ. Được rồi, buff cũng không sao, đọc cho đến đoạn em nữ chính xin thái giám để thử thuốc thì mình tắt tab, suýt ném láp và ngồi chửi.

Read More »