Bán duyên – Chương 29: Ai lừa ai?

Chương 29: Ai lừa ai?

Miễu Phiên chờ đợi đến lúc nhúng được tấm da dê cũng là khi trăng đã tròn vành vạnh trên tầng lá. Con bé vội vàng nhúng mảnh da xuống thau nước mà ban nãy cướp được của lão lý trưởng trong làng.

Nó phải dọa người ta bằng cách bê nguyên cái thau mà đập ụp vào mặt lão, lão mới biết là có hồn ma đang dọa. Người đâu mà đần độn thế không biết nữa.

Read More »