Uncategorized

[Bán duyên] Chương 30 – Cô

Chương 30: Cô

Xa Đác không biết Miễu Phiên đi đâu, nhưng lại nghĩ hẳn ông đồng lại gọi hồn nó về như hôm qua nên không hỏi Bùn Nhơ.

Nàng mang chả rắn về, nhưng cuối cùng cũng chỉ mình nàng ăn. Buông đũa tre xuống, nàng hỏi hắn một câu vô thưởng vô phạt.

Continue reading “[Bán duyên] Chương 30 – Cô”