[Series] Nhưng mẩu yêu

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Họ không thuộc về ai, cũng không thuộc về tôi

Rating: T (đôi lúc M)

Category: general, tragedy

Summary: Mỗi câu chuyện lại thuộc về người khác

Mục lục

Truyện 1 và 2

Truyện 3 và 4

Truyện 5 và 6